Công bố hợp quy là gì? Thủ tục công bố hợp quy sau khi nhận giấy Chứng nhận hợp quy.

Hiểu đơn giản “Công bố hợp quy là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do các cơ quan nhà nước quy định.” Để hiểu rõ hơn tổng quan về Quy trình Công bố hợp quy mời bạn cùng OPACONTROL tìm hiểu bài viết sau nhé!

1. Căn cứ pháp luật về “Công bố hợp quy”

- Công bố hợp quy được quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Bên cạnh đó “Công bố hợp quy” còn được đề cập tại các văn bản sau:

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007;

- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 2006;

- Nghị định 127/2007/NĐ – Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

- Nghị định 132/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Thông tư 28/2012/TT-BKHCN về hoạt động công bố hợp quy

2. Hoạt động công bố hợp quy là gì?

Công bố hợp quy là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. (Mục 2 Điều 3 thông tư số 28/2012/TT-BKHCN)

Công bố hợp quy là hoạt động bắt buộc trong quá trình “Chứng nhận hợp quy”. Các tổ chức, cá nhân công bố hợp quy phải đăng ký “bản công bố hợp quy” tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Ví dụ:

Công bố hợp quy cho sản phẩm “cát nghiền, cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa” sẽ được đăng ký “bản công bố hợp quy” tại Bộ Xây Dựng

Công bố hợp quy “Hàm lượng chì trong sơn” sẽ được đăng ký “bản công bố hợp quy” tại Bộ Công Thương

Tương tự với các lĩnh vực khác về y tế, nông nghiệp, công nghiệp,.... sẽ phải đăng ký “bản công bố hợp quy” tại đúng cơ quan quản lý QCVN đó.

Thông thường khi cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ “Hợp quy” sẽ được đơn vị tổ chức hỗ trợ công bố hợp quy đến các cơ quan có thẩm quyền ngay sau khi cấp giấy chứng nhận hợp quy cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quy trình,....

Công bố hợp quy là gì

3. Trình tự công bố hợp quy

Trình tự thủ tục công bố hợp quy bao gồm 2 bước là: Chứng nhận hợp quy để đánh giá sự phù hợp của sản phẩm hàng hóa (đối tượng của công bố hợp quy) phù hợp với các quy chuẩn kỹ thuật, sau đó tiến hành đăng ký công bố hợp quy tại các cơ quan chuyên ngành có thẩm quyền của nhà nước.

Trình tự công bố hợp quy được quy định tại Điều 13 Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ, cụ thể như sau:

Điều 13. Trình tự công bố hợp quy

Việc công bố hợp quy được thực hiện theo các bước sau:

1. Bước 1: Đánh giá sự phù hợp đối tượng của công bố hợp quy với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (sau đây viết tắt là đánh giá hợp quy).

a) Việc đánh giá hợp quy có thể do tổ chức chứng nhận được chỉ định (bên thứ ba) hoặc do tổ chức, cá nhân công bố hợp quy (bên thứ nhất) thực hiện.

Việc đánh giá hợp quy được thực hiện theo phương thức đánh giá sự phù hợp quy định trong quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Trường hợp sử dụng kết quả đánh giá sự phù hợp của tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài thì tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài phải được thừa nhận theo quy định của pháp luật hoặc được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ định;

b) Kết quả đánh giá hợp quy là căn cứ để tổ chức, cá nhân công bố hợp quy.

2. Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan chuyên ngành do Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định (sau đây viết tắt là cơ quan chuyên ngành).

4. Thủ tục công bố hợp quy đối với sản phẩm trong nước

 • Bước 1: Nộp hồ sơ Công bố hợp quy vật liệu xây dựng tại Sở ban ngành liên quan

Doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ công bố hợp quy Vật liệu xây dựng cho Sở Xây dựng hoặc nộp qua Cổng thông tin quốc gia. Keo dán gỗ được kiểm duyệt của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chì trong sơn thông qua kiểm duyệt của Bộ Công Thương. Đồng thời doanh nghiệp thực hiện đóng lệ phí công bố hợp quy.

 • Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Phòng ban tiếp nhận hồ sơ tại các cơ quan chuyên trách sẽ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và yêu cầu chỉnh sửa bổ sung nếu chưa đúng thủ tục cần thiết.

Sau khi hoàn thành hồ sơ, bộ phận một cửa sẽ chuyển hồ sơ cho Phòng chuyên môn phân công thụ lý hồ sơ. Công chức thụ lý hồ sơ sẽ kiểm tra thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo. Lãnh đạo xem xét hồ sơ ký duyệt xong sẽ ban hành đóng dấu chuyển bộ phận trả kết quả.

 • Bước 3: Nhận bản tiếp nhận công bố hợp quy

Sau 5 ngày nộp công bố, doanh nghiệp sẽ nhận được bản công bố hợp quy vật liệu xây dựng của Sở ban ngành trong trường hợp hồ sơ đã đầy đủ đúng yêu cầu.

5. Công bố hợp quy sản phẩm nhập khẩu

5.1. Công bố hợp quy sản phẩm nhập khẩu bắt buộc

Như đã trình bày ở trên, đối với những sản phẩm hàng hóa nhập khẩu thuộc nhóm 2 bắt buộc làm công bố hợp quy có quy trình làm công bố hợp quy tương tự như sản phẩm trong nước (Phần 3.1).

5.2. Quy trình đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu sản phẩm.

Đối với những sản phẩm không bắt buộc làm công bố Hợp quy thì cần tiến hành Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu được thực hiện tại Cơ quan kiểm tra tại địa phương nơi nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa.

Tổ chức, cá nhân đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu nhập khẩu cần có các thông tin sau:

 • Tên tổ chức, cá nhân nhập khẩu, địa chỉ, fax;

 • Tên hàng hóa, nhãn hiệu, kiểu loại; đặc tính kỹ thuật, xuất xứ, nhà sản xuất;

 • Khối lượng, số lượng nhập khẩu; thời gian nhập, hợp đồng, danh mục hàng hóa;

 • Hóa đơn, vận đơn;

 • Tờ khai hàng hóa nhập khẩu;

 • Số hiệu quy chuẩn kỹ thuật, cam kết chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn quy chuẩn công bố áp dụng.

* Quy trình đăng ký kiểm tra nhà nước:

Bước 1: Tổ chức cá nhân làm biên bản đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu để các Cơ quan kiểm tra chuyên ngành xác nhận.

Lưu ý: Khi đăng ký kiểm tra nhà nước, phải xác định tên Tổ chức chứng nhận hợp quy, tên Tổ chức thử nghiệm thực hiện việc thử nghiệm, đánh giá chứng nhận chất lượng hàng hóa nhập khẩu trên Bản đăng ký theo Mẫu số 01 -Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung theo khoản 9 Điều 4 của Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 9/11/2018 của Chính phủ.

Cơ quan kiểm tra xác nhận người nhập khẩu đã đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu trên bản đăng ký.

Bước 2: Tổ chức cá nhân nộp bản đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu (đã được xác nhận thông qua của Cơ quan kiểm tra) cho Cơ quan Hải quan để được phép thông quan hàng hóa.

Bước 3: Nộp kết quả đánh giá theo quy định cho các cơ quan chuyên ngành

Trong thời hạn 15 ngày làm việc (đối với nhóm sản phẩm xi măng, phụ gia cho xi măng, bê tông và vữa là 35 ngày làm việc) kể từ ngày thông quan hàng hóa, người nhập khẩu phải nộp:

 • Bản sao y bản chính (có ký tên và đóng dấu của người nhập khẩu)

 • Giấy chứng nhận hợp quy

 • Kết quả kiểm tra chất lượng hàng hóa (được thực hiện bởi tổ chức chứng nhận hợp quy và tổ chức thử nghiệm đã có tên trong bản đăng ký nộp cho Cơ quan kiểm tra trước đó) phù hợp với yêu cầu quy định trong các quy chuẩn quy định tương ứng cho Cơ quan kiểm tra.

Lưu ý: Trường hợp, hàng hóa đã được Tổ chức chứng nhận đánh giá tại nước xuất khẩu, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày thông quan, người nhập khẩu phải nộp bản sao y bản chính (có ký tên và đóng dấu của người nhập khẩu), Giấy chứng nhận hợp quy cho Cơ quan kiểm tra.

6. Nguyên tắc của công bố hợp quy.

Nguyên tắc công bố hợp quy cho sản phẩm hàng hóa được quy định tại Điều 12 thông tư số 28/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa Học và Công Nghệ.

Điều 12. Nguyên tắc công bố hợp quy

1. Đối tượng của công bố hợp quy là sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành hoặc được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật địa phương do Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành. Công bố hợp quy là hoạt động bắt buộc.

2. Việc công bố phù hợp quy chuẩn kỹ thuật dựa trên một trong hai trường hợp sau:

a) Kết quả chứng nhận hợp quy theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật tương ứng và do tổ chức chứng nhận được chỉ định thực hiện;

b) Kết quả tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân công bố hợp quy.

Việc thử nghiệm phục vụ đánh giá hợp quy được thực hiện tại tổ chức thử nghiệm đã đăng ký.

3. Trường hợp sản phẩm, hàng hóa được quản lý bởi nhiều quy chuẩn kỹ thuật khác nhau thì tổ chức, cá nhân phải thực hiện việc đăng ký bản công bố hợp quy tại các cơ quan chuyên ngành tương ứng và dấu hợp quy chỉ được sử dụng khi sản phẩm, hàng hóa đó đã thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý theo quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

7. Sản phẩm, hàng hóa nào phải thực hiện công bố hợp quy?

Theo quy định tại Khoản 3, Khoản 4 thuộc Điều 3, Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007 có quy định về khái niệm sản phẩm, hàng hóa nhóm 1 và nhóm 2 như sau:

 • Sản phẩm, hàng hóa không có khả năng gây mất an toàn (sản phẩm, hàng hóa nhóm 1) là sản phẩm, hàng hóa trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích, không gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường;

 • Sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (sau đây gọi là sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) là sản phẩm, hàng hóa trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích, vẫn tiềm ẩn khả năng gây hại cho con người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường.

Mục 2 và mục 4 chương 3 Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007 quy định về việc chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy:

 • Sản phẩm trong nước: Tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến quá trình sản xuất, chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật tương ứng đối với sản phẩm thuộc nhóm 2;

 • Hàng hóa nhập khẩu thuộc nhóm 2 phải được công bố hợp quy, chứng nhận hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật tương ứng liên quan đến quá trình sản xuất, sản phẩm cuối cùng bởi tổ chức chứng nhận được chỉ định hoặc được thừa nhận.

Như vậy đối với các sản phẩm nhóm 2 cần chứng nhận hợp quy sẽ được quy định trong các văn bản pháp lý liên quan được đưa ra bởi các ban ngành quản lý. Theo đó việc công bố hợp quy cũng được quy định tương ứng.

8. Một số trường hợp công bố hợp quy không thành công.

Như đã trình bày ở trên, để có thể lưu thông hàng hóa trên thị trường Việt nam thì bắt buộc các sản phẩm thuộc nhóm hàng hóa được quy định phải làm chứng nhận hợp quy sau khi làm chứng nhận hợp quy thì cần tiến hành công bố hợp quy theo quy định Ban ngành liên quan.

Để hoàn thành được nhanh chóng việc công bố hợp quy thì các doanh nghiệp tổ chức cần nắm rõ thủ tục, hồ sơ cần thiết cho việc công bố Hợp quy.

Trong trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không đúng sẽ bị trả về theo quy định như sau:

- Trường hợp hồ sơ đăng ký công bố hợp quy không đầy đủ theo quy định sẽ bị trả về theo quy định như sau:

 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký công bố hợp quy, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (sau đây viết tắt là Chi cục) thông báo bằng văn bản đề nghị bổ sung các loại giấy tờ theo quy định tới tổ chức, cá nhân công bố hợp quy.

 • Sau thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày gửi văn bản đề nghị, cơ quan chuyên ngành có quyền huỷ bỏ việc xử lý đối với hồ sơ này.

 • Trường hợp hồ sơ đăng ký công bố hợp quy đầy đủ nhưng không hợp lệ, Chi cục thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy về lý do không tiếp nhận hồ sơ.

9. Hồ sơ đăng ký công bố hợp quy sản phẩm

9.1. Hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm trong nước

Hồ sơ công bố hợp quy vật liệu xây dựng trong nước gồm có:

 • Giấy phép kinh doanh (bản sao công chứng);

 • Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm và phụ lục có công chứng;

 • Phiếu kết quả thử nghiệm sản phẩm (bản sao);

 • Bản công bố hợp quy vật liệu xây dựng theo Mẫu 02.CBHC/HQ, Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN;

 • Đơn đề nghị công bố hợp quy;

 • Một số hồ sơ khác theo yêu cầu của mỗi Sở ban ngành nếu có.

9.2. Hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm nhập khẩu

Hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm nhập khẩu gồm:

 • Khối lượng, số lượng nhập khẩu;

 • Thời gian nhập, hợp đồng, danh mục hàng hóa;

 • Hóa đơn, vận đơn;

 • Tờ khai hàng hóa nhập khẩu;

 • Giấy phép kinh doanh (bản sao công chứng);

 • Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm và phụ lục có công chứng;

 • Phiếu kết quả thử nghiệm sản phẩm (bản sao);

 • Bản công bố hợp quy sản phẩm theo Mẫu 02.CBHC/HQ, Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN;

 • Đơn đề nghị công bố hợp quy;

 • Một số hồ sơ khác theo yêu cầu của Sở ban ngành tương ứng nếu có.

Mẫu giấy công bố hợp quy tham khảo

Mẫu giấy công bố hợp quy tham khảo

10. Cơ quan nào cấp giấy chứng nhận hợp quy?

Để được cấp giấy chứng nhận hợp quy cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ,… của mình thì cá nhân, tổ chức có nhu cầu có thể chuẩn bị bộ hồ sơ đăng ký chứng nhận hợp quy tới tổ chức chứng nhận (có thể gửi tới Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng hoặc trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng nhất định).

Sau khi tiến hành đánh giá, kiểm nghiệm và thẩm xét hồ sơ thì những tổ chức này sẽ cấp giấy chứng nhận hợp quy, dấu và hướng dẫn sử dụng dấu cho khách hàng.

- Tổ chức chứng nhận hợp quy là tổ chức có năng lực chứng nhận sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2023/BXD hoặc theo các quy định của các bộ ban ngành liên quan như Hợp quy chì trong sơn theo QCVN 08:2020/BCT; QCVN 03-01:2022/BNNPTNN.

- Tổ chức chứng nhận hợp quy phải có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành và được Bộ Xây dựng chỉ định hoặc thừa nhận.

11. OPACONTROL là đơn vị Chứng nhận Hợp Quy và hỗ trợ công bố Hợp Quy cho doanh nghiệp.

Công ty Cổ phần Chứng nhận và kiểm định OPA đã được Bộ Xây Dựng chỉ định năng lực cấp chứng nhận hợp quy các sản phẩm vật liệu xây dựng phù hợp QCVN 16:2023/BXD theo quyết định số 292/QĐ-BXD ngày 04 tháng 10 năm 2023, là một trong những đơn vị được Bộ Xây Dựng cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận uy tín.

Ngoài ra OPACONTROL được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận đối với sản phẩm keo dán gỗ và Bộ Công Thương cấp chứng nhận hoạt động đối với sản phẩm Chì trong sơn và các loại hóa chất.

Với đội ngũ chuyên môn nhiều năm kinh nghiệm giúp Khách hàng làm chứng nhận hợp quy và hỗ trợ công bố hợp quy các sản phẩm VLXD.

Hãy gọi đến Hotline miễn phí: 1800.646480 để được tư vấn trực tiếp hoặc liên hệ với chúng tôi qua:

← Bài trước Bài sau →
Icon-Zalo Zalo Icon-Youtube Youtube Lên đầu trang