Chứng nhận hợp quy là gì? Phương thức và Thủ tục chứng nhận hợp quy.

Chứng nhận hợp quy là hoạt động bắt buộc đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 có khả năng gây mất an toàn trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích, vẫn tiềm ẩn khả năng gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường.

OPACONTROL có các năng lực chứng nhận hợp quy cho các Sản phẩm hàng hóa sau:

Để tìm hiểu chi tiết về phương thức và thủ tục, quy trình chứng nhận hợp quy phù hợp dành cho sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp, OPACONTROL mời bạn tìm hiểu qua viết sau.

Liên hệ tư vấn Chứng nhận hợp quy

Liên hệ tư vấn Chứng nhận hợp quy

1. Quy định hoạt động Chứng nhận hợp quy

Quy định của nhà nước về Chứng nhận hợp quy và hoạt động Chứng nhận hợp quy được thể hiện tại 2 văn bản pháp luật sau:

- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật Số: 68/2006/QH11;

- Thông tư 28/2012/TT-BKHCN quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Quy định về hoạt động Công bố và chứng nhận hợp quy

2. Chứng nhận hợp quy là gì?

Chứng nhận hợp quy (certificate of conformity) là hoạt động đánh giá và xác nhận sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường đáp ứng các yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật. Đây là các quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành để quy định các yêu cầu kỹ thuật bắt buộc áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường.

Chứng nhận hợp quy là quy chuẩn Việt Nam được áp dụng cho các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường thuộc đối tượng quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) hoặc quy chuẩn kỹ thuật địa phương (QCĐP).

Mục đích của chứng nhận hợp quy là đảm bảo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường đáp ứng các yêu cầu về an toàn, sức khỏe, môi trường, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và nâng cao uy tín của doanh nghiệp.

Tại Việt Nam, hoạt động chứng nhận hợp quy được thực hiện theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Thông tư 28 chứng nhận hợp quy (28/2012/TT-BKHCN).

Giấy chứng nhận công bố hợp quy gạch bê tông

3. Các cơ quan quản lý Chứng nhận hợp quy cho sản phẩm, hàng hóa.

STTCơ quan quản lýThông tưThông tin Thông tư
1Bộ Xây DựngThông tư 04/2023/TT-BXD- Nội dung ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc giá về sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2023.
- Bãi bỏ Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2019/BXD theo Thông tư số 19/2019/TT-BXD.
- Ngày ban hành: 30-06-2023
- Ngày hiệu lực: 01-01-2024
2Bộ Giao Thông Vận TảiThông tư 41/2018/TT-BGTVT- Quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao Thông Vận Tải.
- Thay thế Thông tư số 39/2016/TT-BGTVT.
- Ngày ban hành: 30-07-2018
- Ngày hiệu lực: 15-09-2018
3Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hộiThông tư 22/2018/TT-BLĐTBXH- Quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã Hội.
- Thay thế Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 quy định tại Phụ lục I Thông tư số 03/2010/TT-BLĐTBXH ngày 19 tháng 01 năm 2010.
- Ngày ban hành: 06-12-2018
- Ngày hiệu lực: 01-02-2019
4Bộ Khoa Học và Công Nghệ.Thông tư 01/2009/TT-BKHCN- Quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa Học và Công Nghệ
- Ngày ban hành: 20-03-2009
Ngày hiệu lực: Sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành, tức khoảng ngày 04-05-2009.
5Bộ Thông Tin và Truyền ThôngThông tư 05/2019/TT-BTTTT- Quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông Tin và Truyền Thông.
- Thay thế cho Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT ngày 08 tháng 5 năm 2018.
- Ngày ban hành: 09-07-2019
- Ngày hiệu lực: 01-09-1019
6Bộ Công ThươngThông tư số 13/VBHN-BCT- Quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.
- Thay thế Thông tư số 08/2012/TT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2012.
- Ngày ban hành: 22-02-2018
- Ngày hiệu lực:01-01-20162 (có thể là từ ngày 01-01-2019)
7Bộ Công AnThông tư 08/2019/TT-BCA- Ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công An.
- Thay thế Thông tư số 14/2012/TT-BCA ngày 20 tháng 3 năm 2012.
- Ngày ban hành: 26-03-2019
- Ngày hiệu lực: 10-05-2019
8Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông ThônThông tư 14/2018/TT-BNNPTNT- Ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn.
- Thông tư này thay thế Thông tư số 28/2017/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2017
- Ngày ban hành: 29-10-2018
- Ngày hiệu lực: 01-01-2019

Bảng trên là tất cả Thông tư của từng các Bộ ngành quản lý riêng biệt dành cho các “sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn” khác nhau. Các Thông tư luôn được cập nhập thường xuyên để đảm bảo quản lý được chất lượng các loại sản phẩm hàng sản xuất và nhập khẩu có khả năng gây mất an toàn này.

Các doanh nghiệp hãy lưu ý về thời gian có hiệu lực của từng Thông tư nhé, vì kể từ ngày công bố Thông tư thì vài tháng sau mới có hiệu lực. Doanh nghiệp hãy đọc kỹ ngày hiệu lực của văn bản để đảm bảo hoạt động “Chứng nhận hợp quy” phù hợp với Quy chuẩn và Tiêu chuẩn quy định.

Mẫu giấy chứng nhận công bố hợp quy mẫu

Mẫu giấy chứng nhận hợp quy (mẫu tham khảo)

4. Năng lực Chứng nhận hợp quy của OPACONTROL.

OPACOTROL được Bộ Công Thương, Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Bộ Xây Dựng cấp phép chứng nhận hợp quy bao gồm các sản phẩm sau:

STTTên dịch vụQuy chuẩn kỹ thuậtVăn bản cấp phép
1Hợp quy Hàm lượng chì trong sơnQCVN 08:2020/BCT3117/TĐC-HCHQ
2Hợp quy Vật liệu xây dựngQCVN 16:2023/BXD289/CNĐKTN-BXD
292/CNĐKCN-BXD
3Hợp quy Poly Aluminium Chloride (PAC)QCVN 06A:2020/BCT2947/GCN-BCT
3117/TĐC-HCHQ
4Hợp quy Natri Hydroxit Công NghiệpQCVN 03A:2020/BCT2947/GCN-BCT
3117/TĐC-HCHQ
5Hợp quy Thủy Ngân Trong Đèn Huỳnh QuangQCVN 02A:2020/BCT2947/GCN-BCT
3117/TĐC-HCHQ
6Hợp quy Amôniắc Công NghiệpQCVN 07A:2020/BCT2947/GCN-BCT
3117/TĐC-HCHQ
7Hợp quy Formaldehyde trong keo dán gỗQCVN 03-01:2022/BNNPTNT556/TCLN-KH&HTQT
557/GCN-TCLN-KH&HTQT

Liên hệ tư vấn Chứng nhận hợp quy

Liên hệ tư vấn Chứng nhận hợp quy

5. Có 8 Phương thức đánh giá hợp quy sản phẩm hàng hóa theo Thông tư 28/2012/TT-BKHCN

Tại điều 5 Thông tư 28/2012/TT-BKHCN, có 8 phương thức đánh giá sự phù hợp theo Quy chuẩn kỹ thuật (QCVN). Mỗi phương thức phù hợp với từng điều kiện sản xuất hoặc nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa cụ thể mà doanh nghiệp đăng ký với OPACONTROL..

Kết quả đánh giá của phương thức chứng nhận sự phù hợp được ghi cụ thể trên giấy chứng nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật (Chứng nhận hợp quy), các loại phương thức đó như sau:

 • Phương thức 1: Thử nghiệm mẫu điển hình;

 • Phương thức 2: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy trên thị trường;

 • Phương thức 3: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất;

 • Phương thức 4: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất và trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất;

 • Phương thức 5: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất;

 • Phương thức 6: Đánh giá và giám sát hệ thống quản lý;

 • Phương thức 7: Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa;

 • Phương thức 8: Thử nghiệm hoặc kiểm định toàn bộ sản phẩm, hàng hóa.

Tại Việt Nam, trên thực tế có hai phương thức chứng nhận hợp quy phổ biến nhất là phương thức 5 và 7 trong đó:

 • Phương thức 5 thường áp dụng cho sản phẩm - hàng hóa sản xuất nội địa trong nước: Tổ chức chứng nhận lấy mẫu đại diện sản phẩm, hàng hóa để thử nghiệm. Đồng thời, tổ chức chứng nhận đánh giá quá trình sản xuất của doanh nghiệp và giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường.

 • Phương thức 7 dành cho sản phẩm - hàng hóa nhập khẩu: Tổ chức chứng nhận lấy mẫu lô sản phẩm, hàng hóa để thử nghiệm và đánh giá.

Để hiểu rõ hơn về Quy trình đánh giá chứng nhận hợp quy sản phẩm hàng hóa theo 2 phương thức phổ biến này mời bạn đọc phần Quy trình chứng nhận hợp quy dưới đây.

Chứng nhận hợp quy và dấu hợp quy

Chứng nhận hợp quy và dấu hợp quy mẫu tham khảo

6. Quy trình Đánh giá Chứng nhận hợp quy sản phẩm hàng hóa.

Đối với sản phẩm - hàng hóa trong nước

Quy trình đánh giá hợp quy sản phẩm - hàng hóa được sản xuất trong nước được thực hiện theo phương thức 5, quy định tại Điều 5 của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật với sản phẩm trong nước. Quy trình cụ thể như sau:

 • Bước 1: Doanh nghiệp đăng ký chứng nhận hợp quy theo mẫu đăng ký chứng nhận của OPACONTROL.

 • Bước 2: Hai bên ký kết hợp đồng, thỏa thuận về chi phí, thời gian thực hiện.

 • Bước 3: OPACONTROL tư vấn xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng tại nhà máy của doanh nghiệp (nếu doanh nghiệp chưa có chứng chỉ ISO 9001).

 • Bước 4: Tiến hành đánh giá hợp quy tại nhà máy của doanh nghiệp và lấy mẫu thử nghiệm.

 • Bước 5: OPACONTROL thẩm xét hồ sơ đánh giá.

 • Bước 6: Cấp giấy chứng nhận hợp quy cho sản phẩm của doanh nghiệp.

 • Bước 7: Doanh nghiệp thực hiện công bố hợp quy tại Sở ban ngành theo hướng dẫn của OPACONTROL.

 • Bước 8: Đánh giá kiểm tra lại hằng năm. Thực hiện chứng nhận hợp quy lại sau khi hết hiệu lực hợp quy sau 3 năm (nếu theo phương thức 5)

Quy trình chứng nhận hợp quy theo phương thức 5 OPACONTROL

 

Đối với hàng hóa nhập khẩu

Theo thông tư số 28/2012/TT-BKHCN, giấy chứng nhận hợp quy theo phương thức 7 chỉ có giá trị hiệu lực đối với lô hàng được đánh giá chứng nhận. Quy trình thực hiện như sau:

 • Bước 1: Đăng ký chứng nhận hợp quy.

 • Bước 2: Doanh nghiệp nhập khẩu đăng ký thủ tục kiểm tra chất lượng với Hải quan.

 • Bước 3: OPACONTROL tiến hành đánh giá, lấy mẫu thử nghiệm.

 • Bước 4: OPACONTROL cấp giấy chứng nhận hợp quy.

Liên hệ tư vấn Chứng nhận hợp quy

Liên hệ tư vấn Chứng nhận hợp quy

7. Lợi ích khi doanh nghiệp làm chứng nhận hợp quy

Đối với doanh nghiệp

 • Tạo lợi thế cạnh tranh: Chứng nhận hợp quy là minh chứng cho việc sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu về an toàn, chất lượng và các tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng. Tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường, thu hút khách hàng và nâng cao doanh số.

 • Xây dựng uy tín thương hiệu: Sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp có chứng nhận hợp quy sẽ an tâm hơn khi sử dụng, từ đó gia tăng lòng trung thành với thương hiệu.

 • Tránh các rủi ro pháp lý: Chứng nhận hợp quy là minh chứng cho việc doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các yêu cầu về pháp luật. Do đó, doanh nghiệp có chứng nhận hợp quy sẽ tránh được các rủi ro pháp lý liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

 • Tăng cường năng lực cạnh tranh: Có chứng nhận hợp quy giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. Đặc biệt có cơ hội lớn trong thị trường xuất khẩu.

Đối với người dùng sản phẩm

 • Đảm bảo được sử dụng sản phẩm an toàn, chất lượng: Giúp người dùng yên tâm sử dụng sản phẩm, hàng hóa và tránh được những rủi ro về sức khỏe, tài sản.

 • Tăng cường quyền lợi của người tiêu dùng: Chứng chỉ hợp quy giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận biết và lựa chọn những sản phẩm, hàng hóa an toàn, chất lượng. Đồng thời đây cũng là cơ sở để yêu cầu bồi thường, bảo hành khi sản phẩm, hàng hóa không đáp ứng các yêu cầu về an toàn, chất lượng.

Đối với cơ quan nhà nước

Chứng nhận hợp quy là một trong những biện pháp quan trọng giúp cơ quan nhà nước kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường và nâng cao hiệu quả quản lý. Từ đó ngăn chặn các sản phẩm, hàng hóa kém chất lượng, bảo đảm sức khỏe người tiêu dùng.

Mẫu giấy chứng nhận hợp quy NAOH

8. Trách nhiệm của đơn vị tổ chức chứng nhận hợp quy?

Đơn vị, doanh nghiệp hoặc Tổ chức chứng nhận hợp quy sản phẩm cần thực hiện đúng trách nhiệm sau:

A. Thông báo trên các phương tiện thông tin, văn bản pháp luật thích hợp về việc công bố hợp quy của mình. Đảm bảo người sử dụng sản phẩm, hàng hóa đó dễ dàng tiếp cận.

B. Duy trì liên tục và chịu trách nhiệm về sự phù hợp của các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường đã công bố hợp quy.

C. Sử dụng dấu hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa đã được công bố hợp quy theo quy định của pháp luật.

D. Kịp thời thông báo sự không phù hợp: 

 • Khi phát hiện sự không phù hợp của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường đã công bố hợp quy trong quá trình lưu thông hoặc sử dụng, tổ chức chứng nhận hợp quy có trách nhiệm kịp thời thông báo bằng văn bản về sự không phù hợp với cơ quan chuyên ngành.

 • Ngừng việc xuất xưởng và tiến hành thu hồi các sản phẩm, hàng hóa không phù hợp đang lưu thông trên thị trường.

 • Tiến hành các biện pháp khắc phục sự không phù hợp.

 • Thông báo cho cơ quan có thẩm quyền về kết quả khắc phục trước khi đưa sản phẩm, dịch vụ vào lưu thông, khai thác trở lại.

E. Lưu giữ hồ sơ công bố hợp quy làm cơ sở cho việc kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước.

F. Cung cấp tài liệu chứng minh việc đảm bảo sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hoạt động chứng nhận hợp quy

9. Đơn vị Chứng nhận Hợp Quy uy tín chất lượng - OPACONTROL

OPACONTROL là đơn vị cung cấp dịch vụ chứng nhận hợp quy uy tín được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Chúng tôi cung cấp dịch vụ làm giấy chứng nhận hợp quy cho các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ theo các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Quý khách hàng, doanh nghiệp có thể an tâm chọn lựa OPACONTROL vì:

 • Đội ngũ kỹ thuật viên, thử nghiệm viên có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm ở đa dạng lĩnh vực. Nhân viên tư vấn luôn sẵn sàng hỗ trợ và hướng dẫn doanh nghiệp đạt được các chứng nhận theo tiêu chuẩn sản phẩm.

 • Hệ thống phòng thử nghiệm đạt chuẩn để hỗ trợ khách hàng tối ưu nhất.

 • Opacontrol đảm bảo thời gian thực hiện và cấp chứng chỉ nhanh gọn với thủ tục và chi phí rõ ràng, hợp lý.

Quý khách hàng đang tìm kiếm một đơn vị chứng nhận hợp quy uy tín chất lượng, hãy liên hệ ngay với OPACONTROL. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ tư vấn cụ thể và miễn phí.

Theo dõi thêm nội dung của OPACONTROL qua các kênh sau:

 
← Bài trước Bài sau →
Icon-Zalo Zalo Icon-Youtube Youtube Lên đầu trang