QCVN 16:2023/BXD thay thế QCVN 16:2019/BXD

Bên trên là 10 nhóm sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nằm trong Bảng 1, Phần 2, thuộc nhóm 2 theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sau đây gọi là sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng) được sản xuất trong nước, nhập khẩu, kinh doanh, lưu thông trên thị trường và sử dụng vào các công trình xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam cần phải làm chứng nhận hợp quy theo QCVN 16:2023/BXD.

OPACONTROL cung cấp dịch vụ chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2023/BXD. Dịch vụ chúng tôi mang đến là trọn gói, chuyên nghiệp và hoàn toàn có hiệu lực pháp lý theo Quy chuẩn mới ban hành.